Hebei Kunyan Building Materials Science & Technology Co., Ltd.

Polikarbonat üçek panelleri: Zerurlyklaryňyz üçin gurlan

Polikarbonat üçek panelleri: Zerurlyklaryňyz üçin gurlan

Polikarbonat panelleri güýçliligi, temperaturanyň üýtgemegine we gün şöhlesine garşylygy we çykdajylaryň netijeliligi sebäpli birnäçe programma üçin ulanylyp bilner.Bu aýratynlyklar, beýlekiler bilen bir hatarda, köp gurluşykçylaryň we inersenerleriň “Kunyan” kompaniýasy tarapyndan öndürilen polikarbonat üçek panelleriniň maşgalasyny hasaplamagynyň sebäbi.Ine, käbir tekliplerimiz we näme üçin köp gurluşyk zerurlygy üçin işleýändigi:

Kunyan Ultra 9 we Ultra R-paneller

Müşderileriň köpüsi dürli ýaşaýyş, senagat we söwda zerurlyklary üçin täze üçek gurmagyň ýa-da gurmagyň usuly hökmünde gasynlanan metalyň ýerine Ultra 9 we Ultra R polikarbonat üçek panellerini saýlaýarlar.“R-panel”, häzirki wagtda bazara çykarylýan metal däl materialdan ýasalan iň gasynlanan gasynlanan paneldir.

Ultra R paneli, ini üç futdan gowrak we uzynlygy 40 futa çenli panellerde öndürilip bilinýän bolsa-da, 12 dýuým panelde işlenip düzülendir.Ulanylan polimerler sebäpli poslama garşy durmaga ukyply, mysal üçin metallary arassalamak üçin kislotalary we bazalary ulanýan täjirçilik desgalarynda himiki dökülmeler bolýar.Käbir metal alternatiwalaryndan tapawutlylykda, Ultra 8 we Ultra R panelleri enjamlaryň näsazlyklaryndan şarpyklar bilen urulsa-da bitewiligini saklaýar.

Kunyan kompaniýasy tarapyndan satylan beýleki polikarbonat panellerde bolşy ýaly, bu panelleriň ýene bir esasy peýdasy olaryň ýeňil agramy, şeýle hem panelleriň sarylmagynyň we reňklenmeginiň öňüni alýan UV garşylygy (açyk, ak opal we ýumşak ak gurluşykda bar).Olary desgalar üçin energiýa çykdajylaryny azaltmagyň usuly hökmünde asmanlar üçin ulanyp bolýar, emma metal däl panelleriň alternatiwalary bilen ýeňil geçiriş bäsleşigini hödürleýär.

Asmanyň aňyrsynda giňden ulanylýan programmalar aşakdakylary öz içine alýar: tekiz ýa-da arka görnüşli metal binalaryň üçegi, duz saklaýan desgalar, ammarlar, şeýle hem ýaşaýyş bazary üçin ammarlar we ýyladyşhanalar ýaly poslaýjy himiki maddalara sezewar bolan ýerlerde demir üçekleri çalyşmak.

Zerurlyklaryňyz üçin polikarbonat panellerini tapmaga kömek alyň

Polikarbonat önümleriniň bu görnüşleri dürli programmalar üçin ulanylyp bilinýändigi sebäpli, alyjylar öz taslamalary üçin haýsy aýratynlyklaryň zerurdygyny bilmelidirler.

Has giňişleýin maglumat üçin taslama maglumatlaryňyzy ibermek üçin habarlaşmak sahypamyza giriň ýa-da bilimli we tejribeli işgärlerimiz bilen gürleşmek üçin +8615230198162 belgä jaň ediň.

2-0


Iş wagty: Apr-01-2022