Hebei Kunyan Building Materials Science & Technology Co., Ltd.

Habarlar

 • Polycarbonate Roofing Panels: Built for Your Needs

  Polikarbonat üçek panelleri: Zerurlyklaryňyz üçin gurlan

  Polikarbonat üçek panelleri: Zerurlyklaryňyz üçin gurlan Polikarbonat panelleri, güýçliligi, temperaturanyň üýtgemegine we gün şöhlesine garşylygy we çykdajylarynyň netijeliligi sebäpli birnäçe programma üçin ulanylyp bilner.Şol aýratynlyklar, beýlekiler bilen bir hatarda köp gurluşykçylaryň we inersenerleriň fa ...
  Koprak oka
 • What can we do for you

  Biz siziň üçin näme edip bileris?

  Polikarbonat köp diwarly paneller üçin DIY we ýaşaýyş jaý programmalary Özüňiziň köp işleýän höwesjeňleriňiz üçin taslamalar üçin gözleg materiallary onlaýn mümkinçilikleri çalt gözden geçirýär we soňra ýerli uly guty öýi abadanlaşdyryş dükanyna çalt syýahat edýär.Düşünmän, bolup bilerler ...
  Koprak oka
 • Benefits of Polycarbonate Multi-Wall Panels

  Polikarbonat köp diwarly panelleriň peýdalary

  Polikarbonat köp diwarly paneller: Polimerleri soňky gezek ulanmak üçin gurlan, gurluşykçylardan başlap, senagat potratçylaryna çenli dürli gurluşykçylara asman we ýük götermeýän diwarlar ýaly ýeňil gurluşyk döretmäge mümkinçilik berýär.Polikarbonat gurluşyk panelleriniň köp peýdasy bar bolsa-da, bolup biler ...
  Koprak oka
 • Kunyan Polycarbonate Panels as Replacement Panels

  Çalyşma paneli hökmünde Kunyan polikarbonat panelleri

  Çalyşma paneli hökmünde Kunyan polikarbonat panelleri, sement tagta panellerini oturtmak üçin agyr, döwük we gymmat bahaly ajaýyp alternatiwadyr.Çalyşmagyň alternatiwasy hökmünde Kuýan polikarbonat panellerini ulanyň: Bar bolan asbest sement panelleri üçin (saglyk, howpsuzlyk üçin ...
  Koprak oka
 • Some polycarbonate material tips you have to know

  Käbir polikarbonat materiallary bilmeli

  Haýsy görnüşleri bar?Polikarbonatlaryň dürli görnüşleri bar.Käbir saýlawlarda arassa polikarbonat listleri, ak polikarbonat, reňkli polikarbonat, lazer çyrasy we başgalar bar.Ol näçe çydamly?Saýlan polikarbonat üçegiň profiline baglylykda 10-20 ýyla çenli dowam edip biler ...
  Koprak oka
 • Polycarbonate Sheets for Your Roof

  Damyňyz üçin polikarbonat listleri

  Polikarbonat üçek näme?Polikarbonat köp sanly amaly üçin iň oňat üçek materialydyr.Geň galdyryjy çydamly, ýylylyga çydamly we günüň zyýanly UV şöhlelerinden ýeterlik gorag üpjün edýär.Polikarbonat örän güýçli we çydamly termoplastiki materialdyr.Polikarbona ...
  Koprak oka
 • How to install polycarbonate roofing

  Polikarbonat üçegi nädip gurmaly

  Polikarbonat üçegi nädip gurmaly Polikarbonat üçegi gurmak üçin ilki bilen polikarbonat örtüginiň haýsy görnüşini ulanjakdygyňyzy kesgitlemeli;ekiz diwar ýa-da köp diwar.Rememberatda saklamagyň iň gowy usuly, näçe köp gatlak bolsa, şonça-da izolýasiýa üpjün eder, term ...
  Koprak oka
 • What you should know before installing polycarbonate sheeting

  Polikarbonat örtügini gurmazdan ozal bilmeli zatlaryňyz

  Polikarbonat örtügini gurmak Polikarbonat örtükleri üçek, penjireler we örtükler üçin has meşhur material boldy.Şuny göz öňünde tutup, polikarbonat örtügini gurmagyň ähli taraplaryny düşündirmek üçin bu giňişleýin gollanmany jemledik: ...
  Koprak oka
 • How to choose Polycarbonate Sheeting: Twinwall or Multiwall?

  Polikarbonat örtügini nädip saýlamaly: Twinwall ýa-da Multiwall?

  Polikarbonat örtügi çydamly we berk gurluşy sebäpli özüni öňdebaryjy material hökmünde görkezýär.Adatça polikarbonat örtük ekstruziýa prosesi bilen bir liste emele gelýär.Onuň täsirine garşylygy aýnadan 250 esse köpdür we akril ýaly köp sanly plastmassa materiallaryndan ýokarydyr.Essen ...
  Koprak oka
 • Twinwall vs Multiwall: when to use it?

  Twinwall vs Multiwall: haçan ulanmaly?

  Adatça, Twinwall we Multiwall polikarbonat birmeňzeş häsiýetlere eýedir, ýöne dürli derejeli izolýasiýa hödürleýär.Bu düşünjäni ýatda saklamagyň iň aňsat usuly, bir sahypada näçe gatlak bar bolsa, şonça-da galyňlyk, izolýasiýa üpjün edilýär.Bir gurluş ýylylygy saklamagy talap edýän bolsa ...
  Koprak oka
 • Polycarbonate sheet application for curtain wall

  Perde diwary üçin polikarbonat list programmasy

  Polikarbonat listi, perde diwarlaryny gurmak üçin ýörite kompýuter sahypasydyr.Polikarbonat listi ajaýyp fiziki, mehaniki, elektrik we ýylylyk aýratynlyklary bolan giňişleýin plastmassa materialdyr.Ajaýyp täsir garşylygy, ýylylyk izolýasiýasy, ses izolýasiýasy we sesiň peselmegi, ýeňil ...
  Koprak oka
 • Do you know the characteristics of the polycarbonate X-Structure sheet ?

  Polikarbonat X-gurluş sahypasynyň aýratynlyklaryny bilýärsiňizmi?

  .On ýyldan soň ýagtylygyň ýitmegi bary-ýogy 10%, PVC ýitgisi bolsa ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2