Hebei Kunyan Building Materials Science & Technology Co., Ltd.

Köp polikarbonat listi

 • High Diffused Polycarbonate Roofing Sheet

  Diffokary bölünen polikarbonat üçek örtügi

  Kunyan Diffused, 77% ýagtylyk geçirijisi bilen 99% ýagtylyk diffuziýasyny hödürleýär, bu teplisa we beýleki ösümlik goşundylary üçin ajaýyp wariantdyr.Kunyan listleri tarapyndan hödürlenýän ýokary diffuziýa we ýeňil geçiriş ösümligiň ösmegi üçin amatly şertleri döredýär.Diffuziýasy bolmadyk göni ýagtylyga sezewar bolan ösümlikler iýmitleriniň köpüsini güne seredýän ýokarky ýapraklardan öndürýär.Bölünen ýagtylyk, ösümlik iýmitleriniň has köp öndürilmegine getirýän fotosinteziň köpelmegine kömek edip, ösümlik ýapraklarynyň hemmesine ýagtylyk bermäge kömek eder.Polimatet örtüklerinde kondensasiýa damjasynyň zeperlenmeginden täsirli, uzak möhletli goragy üpjün edýän ösen duman garşy örtük bar.Custöriteleşdirilen reňk we ululyk bar.

 • Anti-Fog Multiwall Polycarbonate Hollow Roofing Sheet for Greenhouse

  Dumanlara garşy köpugurly polikarbonat boş üçek örtügi

  Dumanlara garşy polikarbonat listi, esasanam üçek yşyklandyryş programmalary üçin amatly, oba hojalygy ýyladyşhanasy, suw damjasy ýaly ekinlere zeper ýetirip bilmeýär.Bu innowasiýa önüminiň daşynda UV örtügi bar, içki ýüzi bolsa ýörite kondensasiýa garşy damja garşy gatlak ulanýar.Kondensasiýa garşy damjadan goraýan gatlagyň bejergisi, plastinkanyň üstki dartyş güýjüni ýokarlandyryp, suw bilen kontakt burçuny peseldip biler.Ordinaryönekeý güneş tagtasy bilen dumandan başga-da, aşaky kondensasiýa garşy iň oňat öndürijilik-duman gatlagy, tabak effektinde deň paýlanan tabakdaky howa kondensatlarynyň çyglylygy göni süýşmän, gyrasyna süýşýär (plastinka gapyrgalarynyň ugry).

 • Heat Insulation Polycarbonate Sheet

  Atylylyk izolýasiýasy polikarbonat listi

  Açyk we açyk ýaşyl, ýakyn infragyzyl energiýany togtadyp biler, ýöne köp sanly görünýän ýagtylyk, rezin goşundylaryny ýylylyk gözegçiligi üçin hünärmen bilen geçirer we rezinli materiallaryň optiki häsiýetleri dowamlylygy we kompýuter sahypasynyň iki tarapy-da anti-garşy. nädogry gurnama sebäpli ýitgileri azaltmaga kömek edýän ultramelewşe ukyby.Gün gözegçiliginiň bu täzeçillik önümleri gün energiýasynyň iberilmegini ep-esli azaldar, şol bir wagtyň özünde görünýän ýagtylygyň ýokary aç-açanlygyny, şeýlelik bilen binalarda sowatmak we yşyklandyrmak üçin energiýa sarp edilişini tygşytlaýar.Umumy ýagtylyk materiallary, infragyzyl şöhläniň, yşyklandyryş komponentleriniň we beýleki ýylylyk geçiriji materiallaryň gönüden-göni geçirilmegi sebäpli howada ýylylygyň ýygnanmagyna sebäp bolar.Infragyzyl ýylylyga garşy izolýasiýa tagtasynyň ýörelgesi: gün şöhlesinde köp infragyzyl şöhlelendirmek we bulutly ýa-da güneşli içerde aşa köp ýylylygyň içerde ýygnanmagy sebäpli teplisanyň täsirini azaltmak.

 • KUNYAN Four Layers Multiwall Skylight PC Hollow Sheet

  KUNYAN Dört gatlak Multiwall Skylight PC Hollow Sheet

  Dört gatly içi boş kompýuteriň izolýasiýa öndürijiligi, şol bir galyňlyk gurluşy bilen deňeşdirilende iki gatly list we has güýçli, has gowy izolýasiýa we has gowy ýylylygy tygşytlamak bilen üç gatly içi boş kagyz, ýyladyşhanalar, stansiýalar, stadionlar, söwda üçin ileri tutulýan materialdyr. söwda merkezleri we beýleki uly binalaryň üçegi: import edilýän çig mallary we öňdebaryjy halkara polikarbonat önümçiligini ulanmak.Surfaceerüsti birmeňzeş paýlanyş we ýokary arassalyk UV bilelikde ekstrudirlenen gatlak, ultramelewşe şöhlesini netijeli siňdirip, kompýuter sahypasynyň hyzmat möhletini uzaldyp biler.

 • Customized 10Years Warranty Multiwall Polycarbonate Hollow Sheet For Greenhouse

  Houseyladyş üçin 10 ýyllyk kepillik Multiwall polikarbonat çukur kagyzy

  Polikarbonatköp diwar sahypaajaýyp fiziki, mehaniki, elektrik we ýylylyk aýratynlyklary bilen örän oňat kombinasiýa emläk in engineeringenerçilik plastmassasydyr.Şol sebäpli aç-açan plastmassa şasy diýilýär "-diýdi.Onda oňat täsir garşylygy, ýylylyk izolýasiýasy, ses izolýasiýasy, yşyklandyryş, UV garşy, ýangyn saklamak we ş.m. köp peýdasy bar.Kompýuteriň içi boş sahypasy, yşyklandyryjy gün şöhlesiniň, geçelgäniň potolokynyň, awtoulag ýolunyň ses päsgelçiliginiň, bazaryň göçürilmegi, oba hojalygynyň teplisasy, ösümlikleriň üçegi we ş.m. köpçülikleýin we raýat gurluşygynda giňden ulanylýar, bu dünýäde iň islenýän güneşli üçek materialydyr.

 • Customized 10Years Gurantee 8 layers Polycarbonate Roofing Sheet

  10öriteleşdirilen 10 ýyllyk “Gurantee” 8 gatlak Polikarbonat üçek örtügi

  8 gatlak X gurluşy Polikarbonat çukur kagyzy 22-40mm
  Kompýuteriň köp diwar kagyzy, ajaýyp fiziki, mehaniki, elektrik we ýylylyk aýratynlyklary bilen gaty oňat kombinasiýa emläk in engineeringenerçilik plastmassasydyr.Şol sebäpli aç-açan plastmassa şasy diýilýär "-diýdi.Onda oňat täsir garşylygy, ýylylyk izolýasiýasy, ses izolýasiýasy, yşyklandyryş, UV garşy, ýangyn saklamak we ş.m. köp peýdasy bar.Kompýuteriň içi boş sahypasy, yşyklandyryjy gün şöhlesiniň, geçelgäniň potolokynyň, awtoulag ýolunyň ses päsgelçiliginiň, bazaryň göçürilmegi, oba hojalygynyň teplisasy, ösümlikleriň üçegi we ş.m. köpçülikleýin we raýat gurluşygynda giňden ulanylýar, bu dünýäde iň islenýän güneşli üçek materialydyr.

 • China ManufacturerTransparent X Structure Polycarbonate Multiwall Sheet 10-25mm

  Hytaý öndürijisiTransparent X gurluşy Polikarbonat Multiwall sahypasy 10-25mm

  Bäş gatlak polikarbonat çukur kagyzy 10-25mm
  Kompýuteriň köp diwar kagyzy, ajaýyp fiziki, mehaniki, elektrik we ýylylyk aýratynlyklary bilen gaty oňat kombinasiýa emläk in engineeringenerçilik plastmassasydyr.Şol sebäpli aç-açan plastmassa şasy diýilýär "-diýdi.Onda oňat täsir garşylygy, ýylylyk izolýasiýasy, ses izolýasiýasy, yşyklandyryş, UV garşy, ýangyn saklamak we ş.m. köp peýdasy bar.Kompýuteriň içi boş sahypasy, yşyklandyryjy gün şöhlesiniň, geçelgäniň potolokynyň, awtoulag ýolunyň ses päsgelçiliginiň, bazaryň göçürilmegi, oba hojalygynyň teplisasy, ösümlikleriň üçegi we ş.m. köpçülikleýin we raýat gurluşygynda giňden ulanylýar, bu dünýäde iň islenýän güneşli üçek materialydyr.

 • China Factory Customized 8-18mm Triple Wall Polycarbonate Roofing Sheet For Project

  Hytaý zawody Taslama üçin 8-18 mm üç diwarly polikarbonat üçek örtügini özleşdirdi

  Üç diwar polikarbonat çukur listi 8-18mm
  “KunYan” üç gatly gurluş plastinkasy import edilýän polikarbonat material önümçiligini kabul edýär, öýjük gurluşy mehaniki we optiki in engineeringenerçilik gurluşy we beýleki faktorlar bilen birleşýär, ýeňil agramyň, ýokary güýjüň, çydamly izolýasiýanyň we ş.m. artykmaçlyklaryna eýe, bu gurluşykda iň gowy saýlama. materiallar.Kompýuter sahypasynyň şol bir galyňlygy bilen deňeşdirilende, üç gatly gapyrganyň aralygy has uludyr, kompýuter sahypasy ýagtylygyň geçişi, täsir duýgusy şonça gowy.

 • Factory Direct 50microns UV 4 6 8 10 12mm Twinwall Polycarbonate Hollow Roofing Sheet

  Zawod göni 50mikron UV 4 6 8 10 12mm Twinwall Polikarbonat boş üçek örtügi

  Infokary tehnologiýaly infragyzyllyga garşy ýörite amaldan soň, ultramelewşe reňkli UV örtüginiň ýokary konsentrasiýasynyň iki konsentrasiýasynyň iki tarapynda deň paýlanan tabak.UV garşy funksiýanyň iki tarapy hem bu dizaýn çeýeligini getirmän, materiallary kesmekde we gurnamakda-da möhüm artykmaçlygy görkezýär.Iki tarapy hem daşardan gurnap bolýar we şeýlelik bilen gurnama ýalňyşlygyny iň az derejä çenli peseldip bolýar.We UV tehnologiýasyny ulanmagyň iki tarapy, daşarda garramaga garşy has gowy öndürijiligi bar.