Hebei Kunyan Building Materials Science & Technology Co., Ltd.

Biz hakda

about (1)

Biz hakda

Hebei KunYan Gurluşyk materiallary tehnologiýa kärhanasy, köp ýyllyk ösüşden we täzelikden soň, 2013-nji ýylda polikarbonat çukur kagyzy, gaty list, nagyşly kagyz, gasynlanan list, polikarbonat örtük, bag jaýlary öndürilýär, 2003-nji ýylda döredildi. Esasy hyzmatlar kompaniýasynyň birinde satuw, gurnama, müşderi hyzmaty ýokary hilli daşky gurşawy goramaga we tygşytly önümlere we oýlanyşykly hyzmat bermäge borçlanýar.

Önüm aralygy

Polikarbonat list önümlerimiz içerde giňden ulanylýar we munisipal taslamalarynda gaty meşhur bolan dürli ýurtlara eksport edilýär.yşyklandyryş in engineeringenerçilik gurluşygy, binagärlik yşyklandyryşy, oba hojalygy üçin ýyladyşhana, ýaşaýyş jaýlary, ammarlar we senagat zawodynyň asmany, howuzlar, stadionlar, awtoulag duralgalary, kanallar, koridorlar, awtoulag ýollarynyň ses päsgelçilikleri, içerki bezeg, balkon bölekleri, mahabat yşyklandyryş gutulary, açyk bellikler, LED elektron displeýler, ok geçirmeýän galkanlar we başga-da köp faýllar.

about

Önümçilik kuwwaty

7 sany halkara ösen önümçilik liniýasy, 2 sany gaty list önümçilik liniýasy, 2 sany ýokary tizlikli içi boş önümçilik liniýasy, 2 sany gasynlanan önümçilik liniýasy we 1 frp panel önümçilik liniýasy bar.Qualityokary hilli polikarbonat örtüklerine gönükdirilen täze ýokary standart zawod döredildi.

Üstünligimiz

Kärhana hyzmaty maksady bilen elmydama "müşderimizi kanagatlandyrmak" üçin.
Müşderiniň ýokary kanagatlanmasyny we abraýyny gazanmak we goldamak üçin önümiň hilini, ösüşini we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin önümçilik prosesine berk gözegçilik etmek arkaly.

Näme üçin bizi saýlamaly?

ico
 

Özbaşdaklaşdyrma

Müşderileriň talaplaryna esaslanyp önüm öndürip bileris.Siziň ululygyňyz we nusgalaryňyz gowy garşylanýar.
 

Bahasy

Öz önümçilik liniýamyz bar we bäsdeşlik bahasyny üpjün edip bileris.
 
 
 

Qualityokary hilli we hil gözegçiligi

Sabic ýa-da Baýer ýaly 100% gyzlyk polikarbonat materiallaryny ulanýarys.Bu bize gaty ýokary hilli polikarbonat listini kemçiliksiz çykarmaga kömek edýär.
 

Wagtynda eltip bermek

Harytlaryň bellenilişi ýaly gowy taýýarlanjakdygyna göz ýetirmek üçin önümleri rasional tertipleşdireris.
 
 
 

Satuw hyzmatyndan 24 sagat soň

Müşderiler haýsydyr bir önüm soragyna ýa-da meselesine duş gelse, islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.
 

Şahadatnama

ISO 9001, SGS, CE, ISO we ş.m.