Hebei Kunyan Building Materials Science & Technology Co., Ltd.

Önümler

 • Customized 2.5-18mm Polycarbonate Prism Sheet

  2,5-18 mm polikarbonat prizma sahypasy

  Täsiriň ýokary güýji we ýeňil agramy sebäpli, KUNYAN Polikarbonat Prizma Sahypalary sowuk egilmek prosesine we gyzgyn galyplara aňsatlyk bilen çydap bilýär, diýen ýaly döwülmeýär, olar UV çydamly, öz-özünden öçürilýär we ýeňil geçiriji, bu rulonlar we listler nagyşly nagyşlar bilen gelýär.

  KUNYAN, önümlerimiziň hilini ätiýaçlandyrmak üçin GE SABIC & BAYER ýaly dünýä belli markalardan getirilýän polikarbonat rezini ulanýar.

  Dürli reňkde bar bolan bu sahypalarda 10 ýyl çäklendirilen kepillik bar

 • 100% Virgin China Factory Price Transparent Opal Milk White Color Prismatic Polycarbonate Sheet2.2mm 3m

  100% Wirgin Hytaý Zawodynyň bahasy Açyk Opal Süýt Ak reňkli Prizmatik Polikarbonat Sheet2.2mm 3m

  Prizmatik polikarbonat gaty list
  Prizma kompýuter sahypasy nagyşlanan listleriň şahasydyr.Daş görnüşi, “Prizma” ýa-da “Aýazly aýna” funksiýasyna eýe bolany üçin, köplenç ýapyk bezeg ýa-da bölek, mahabat pudagy, mehaniki önümçilik we ş.m. ulanylýar.
  Specialörite optiki linzanyň dizaýnynyň kompýuter obýektiwiniň üstü, ýagtylygyň döwülmegi, plastinkanyň aýdyňlygyna täsir etmezden, astigmatizm effekti gowy bolar.Owadan romboedral nagyş, bezeg güýçli we reňk gazanmak üçin LED ýagtylyk çeşmesi bilen birleşdirilen.

 • High Diffused Polycarbonate Roofing Sheet

  Diffokary bölünen polikarbonat üçek örtügi

  Kunyan Diffused, 77% ýagtylyk geçirijisi bilen 99% ýagtylyk diffuziýasyny hödürleýär, bu teplisa we beýleki ösümlik goşundylary üçin ajaýyp wariantdyr.Kunyan listleri tarapyndan hödürlenýän ýokary diffuziýa we ýeňil geçiriş ösümligiň ösmegi üçin amatly şertleri döredýär.Diffuziýasy bolmadyk göni ýagtylyga sezewar bolan ösümlikler iýmitleriniň köpüsini güne seredýän ýokarky ýapraklardan öndürýär.Bölünen ýagtylyk, ösümlik iýmitleriniň has köp öndürilmegine getirýän fotosinteziň köpelmegine kömek edip, ösümlik ýapraklarynyň hemmesine ýagtylyk bermäge kömek eder.Polimatet örtüklerinde kondensasiýa damjasynyň zeperlenmeginden täsirli, uzak möhletli goragy üpjün edýän ösen duman garşy örtük bar.Custöriteleşdirilen reňk we ululyk bar.

 • Colored Diamond Embossed Polycarbonate Solid Sheet

  Reňkli göwher nagyşly polikarbonat gaty list

  Göwher nagyşlyPolikarbonat gaty list

  Nagyşlanan listiň üstündäki bölejikler gorag häsiýetini güýçlendirip biler we güýçli ýagtylygyň liste göni şöhlelenmesini görkezip biler, şöhlelenýän ýagtylygy dargadyp, ýagtylygy ýumşak edip, ýagtylygyň hapalanmagyny azaldyp biler.Owadan we açyk, aç-açan, gök, ak, ýaşyl, goňur we beýleki reňkler, her dürli dizaýn üçin amatly ýerüsti çyzmaga çydamly.

  Adatdan daşary ýokary täsir güýji we ýeňil agramy sebäpli,Göwher nagyşly polikarbonat gaty listSowuk egilme prosesine we gyzgyn galyplara aňsatlyk bilen çydap bilýär, diýen ýaly döwülmeýär, olar UV çydamly, öz-özünden öçürilýär we ýeňil geçiriji, bu rulonlar we listler nagyşly nagyşlar bilen gelýär.

  KUNYANulanmaksÖnümlerimiziň hilini ätiýaçlandyrmak üçin GE SABIC & BAYER ýaly dünýä belli markalardan getirilýän polikarbonat rezin.

  Dürli reňklerde bar, webu sahypalarda 10 ýyl çäklendirilen kepillik bar, bize ýüz tutuň.

 • KUNYAN Translucent Polycarbonate Wall and Roof Panel

  KUNYAN Açyk polikarbonat diwar we üçek paneli

  Performanceokary öndürijilikli KUNYAN ™ rezine esaslanyp, SABIC-iň arassa polikarbonat list önümleri özüne çekiji estetiki aýratynlyklary we ýokary täsir güýji bilen ajaýyp aýdyňlygy hödürleýär. Şeýle hem dizaýn etmek we emele getirmek aňsat. Açyk kagyz önümleri ajaýyp täsir öndürijiligini we berkligini termoformingiň aňsatlygy bilen birleşdirýär. ýa-da sowuk emele gelmek. Dürli reňkleriň elýeterliligi bilen yzygiderli ýokary hilli we tygşytly bölek tapawudyny hödürleýärler. Polikarbonat gaty kagyz ofis binalary, dükanlar, myhmanhanalar, willalar, mekdepler, hassahanalar, stadionlar, güýmenje merkezleri üçin giňden ulanylýar. we awtoulag ýollarynyň, demir ýollaryň we şäher yşyklandyryş potoloklarynyň üstündäki ýol şowhunly päsgelçilikli metro girelgesi, demir ýol menzilleri, söwda merkezleri, awtoulag duralgasy, pawilýonlar, otaglar, bank hasaplaýjylarynyň koridorlary, şaý-sepler dükany ogurlyga garşy penjire, polisiýa bidüzgünçilik galkanlary, howa menzili, zawodyň howpsuzlygy yşyklandyryş materiallary mahabat çyrasy paneli, bellik tagtasy, bezeg, perde diwary Öý sütükleriýapyk aralykdaky aralyk, pyýada ýoly, diwar, balkon, Duş otagynyň gural esbaplarynyň süýşýän gapysy, ekran ekrany we harby senagaty, mehaniki päsgelçilik.

   

   

 • Diamond Polycarbonate Embossed Solid Sheet 1220mm*2440mm 2050mm*3050mm

  Göwher polikarbonat nagyşly gaty list 1220mm * 2440mm 2050mm * 3050mm

  Polikarbonat nagyşly polikarbonat gaty listleriň bir şahasy bolup, aýaz, göwher, prizma we beýleki bezeg we işleýiş dokumalarynda bolýar.Polikarbonat gaty örtükleriň ýokary aýratynlyklaryndan başga, ýörite dokumalary olary içerki bezeg we bölek, binagärlik syrçasy, mahabat, yşyklandyryş we ş.m. ulanylanda giňden ulanýar.

  ● Lightagtylygyň ýaýramagy: dürli reňkler üçin 12% -82%
  Ock Şok garşylygy: täsir güýji organiki aýnadan 10-27 esse köp.
  ● Ses izolýasiýasy: polikarbonat materialy sesiň täsirini peseldip biler.
  Fangyn däl: B1 derejesi
  Atylylyk izolýasiýasy
  Ult Ultramelewşe garşy we garrylyga çydamly
  ● Lighteňil agram we aňsat gurnama

   

 • 4-12mm Twinwall Policarbonato Alveolar Roofing Sheet

  4-12mm Twinwall Policarbonato Alveolar üçek örtügi

  Polikarbonat listi has berk, gönüburçly içerki gurluş paýlanyşy, materialyň agramy götermek ukybyny ýokarlandyryp biler.Peýdaly model, peýdaly modeliň adaty plastinka garanyňda has uly aralyk we birmeňzeş yşyklandyryş effektiniň artykmaçlyklaryna eýedir, diňe bir tygşytlamak bilen çäklenmän, binanyň dizaýn talaplaryny hem kanagatlandyryp biler.Peýdaly model energiýa tygşytlamagyň artykmaçlyklaryna eýedir we gönüburçly şekiliň içki deşiginiň dizaýny ýokarky böleginiň we aşaky böleginiň howa gatlaklary bilen emele gelýär.

 • Transparent Polycarbonate Corrugated Sheet 940T

  Aç-açan polikarbonat gasynlanan list 940T

  Gasynlanan gaty polikarbonat listi(0.7-3.0mm)

  Gasynlanan polikarbonat listi iň oňat polikarbonat üçek örtükleriniň biridir, ajaýyp ýagtylyk geçirijiligini, ajaýyp täsir berkligini hödürleýär. Lighteňil we gurmak aňsat. Bu demir örtük gurmak we ussahananyň üçegi, teplisa üçin belli bir yşyklandyryş kagyzy bilen gabat gelýär. üçek, diwar ýa-da howlyňyzdaky DIY ulag.

  Bilelikdäki UV örtük gatlagy ultramelewşe şöhleleriniň 99% -den gowragyny bloklaýar, şonuň üçin gasynlanan polikarbonat listinde ajaýyp howa ukyby bar, pes sary indeks, adatça ömri 10 ýyldan gowrak bolar.

  Gasynlanan polikarbonat listi, galyňlygy 0,7-3.0mm aralygynda diýen ýaly döwülip bilmeýär. Doňdurma, güýçli gar, ýagyş tupany, çäge tupany, buz emele gelmek we ş.m. ýaly iň erbet howa duralgasy bar. Adaty reňk açyk / aýdyň, bürünç, gök, ýöriteleşdirilen reňkler bar.

  Dürli üçek goşundylaryny kanagatlandyrmak üçin Hytaýda polikarbonatyň öňdebaryjy öndürijisi hökmünde KUNYAN gasynlanan polikarbonat listini hödürleýär, ýöriteleşdirilen görnüşler bar.

 • Anti-Fog Multiwall Polycarbonate Hollow Roofing Sheet for Greenhouse

  Dumanlara garşy köpugurly polikarbonat boş üçek örtügi

  Dumanlara garşy polikarbonat listi, esasanam üçek yşyklandyryş programmalary üçin amatly, oba hojalygy ýyladyşhanasy, suw damjasy ýaly ekinlere zeper ýetirip bilmeýär.Bu innowasiýa önüminiň daşynda UV örtügi bar, içki ýüzi bolsa ýörite kondensasiýa garşy damja garşy gatlak ulanýar.Kondensasiýa garşy damjadan goraýan gatlagyň bejergisi, plastinkanyň üstki dartyş güýjüni ýokarlandyryp, suw bilen kontakt burçuny peseldip biler.Ordinaryönekeý güneş tagtasy bilen dumandan başga-da, aşaky kondensasiýa garşy iň oňat öndürijilik-duman gatlagy, tabak effektinde deň paýlanan tabakdaky howa kondensatlarynyň çyglylygy göni süýşmän, gyrasyna süýşýär (plastinka gapyrgalarynyň ugry).

 • Heat Insulation Polycarbonate Sheet

  Atylylyk izolýasiýasy polikarbonat listi

  Açyk we açyk ýaşyl, ýakyn infragyzyl energiýany togtadyp biler, ýöne köp sanly görünýän ýagtylyk, rezin goşundylaryny ýylylyk gözegçiligi üçin hünärmen bilen geçirer we rezinli materiallaryň optiki häsiýetleri dowamlylygy we kompýuter sahypasynyň iki tarapy-da anti-garşy. nädogry gurnama sebäpli ýitgileri azaltmaga kömek edýän ultramelewşe ukyby.Gün gözegçiliginiň bu täzeçillik önümleri gün energiýasynyň iberilmegini ep-esli azaldar, şol bir wagtyň özünde görünýän ýagtylygyň ýokary aç-açanlygyny, şeýlelik bilen binalarda sowatmak we yşyklandyrmak üçin energiýa sarp edilişini tygşytlaýar.Umumy ýagtylyk materiallary, infragyzyl şöhläniň, yşyklandyryş komponentleriniň we beýleki ýylylyk geçiriji materiallaryň gönüden-göni geçirilmegi sebäpli howada ýylylygyň ýygnanmagyna sebäp bolar.Infragyzyl ýylylyga garşy izolýasiýa tagtasynyň ýörelgesi: gün şöhlesinde köp infragyzyl şöhlelendirmek we bulutly ýa-da güneşli içerde aşa köp ýylylygyň içerde ýygnanmagy sebäpli teplisanyň täsirini azaltmak.

 • Double UV Polycarbonate Transparent Solid Sheet

  Iki gezek UV polikarbonat aç-açan gaty list

  Arza:Polikarbonat gaty list Ofis binalary, dükanlar, myhmanhanalar, willalar, mekdepler, hassahanalar, stadionlar, güýmenje merkezleri we awtoulag ýollarynyň, demirýol we şäher yşyklandyryş potoloklary üçin demir ýol menzili, demir ýol menzilleri, söwda merkezleri, awtoulag duralgasy üçin giňden ulanylýar. bije, pawilionlar, otaglar, ýagyş dökülýän koridorlar, bank hasaplaýjylary, şaý-sepler dükany ogurlyga garşy penjire, polisiýanyň gozgalaň galkanlary, howa menzili, zawodyň howpsuzlyk yşyklandyryş materiallary mahabat çyrasy paneli, bellik tagtasy, bezeg, perde diwary Öý mebelleriniň içerki aralygy , pyýada ýoly, diwar, balkon, Duş otagynyň gural esbaplarynyň süýşýän gapysy, ekrany we harby senagaty, mehaniki päsgelçilik.

 • China Transparent Embossed Polycarbonate Diamond Sheet Per Roll

  Hytaý, her rulonda aç-açan nagyşlanan polikarbonat göwher list

  Nagyşlanan listiň üstündäki bölejikler gorag häsiýetini güýçlendirip biler we güýçli ýagtylygyň liste göni şöhlelenmesini görkezip biler, şöhlelenýän ýagtylygy dargadyp, ýagtylygy ýumşak edip, ýagtylygyň hapalanmagyny azaldyp biler.Owadan we açyk, aç-açan, gök, ak, ýaşyl, goňur we beýleki reňkler, her dürli dizaýn üçin amatly ýerüsti çyzmaga çydamly.

123Indiki>>> Sahypa 1/3