Hebei Kunyan Building Materials Science & Technology Co., Ltd.

Käbir polikarbonat materiallary bilmeli

微信图片_20200513171027Haýsy görnüşleri bar?

Polikarbonatlaryň dürli görnüşleri bar.Käbir saýlawlarda arassa polikarbonat listleri, ak polikarbonat, reňkli polikarbonat, lazer çyrasy we başgalar bar.

Ol näçe çydamly?

Saýlan polikarbonat üçegiň profiline baglylykda 10-20 ýyla çenli dowam edip biler.

Näçe tehniki hyzmat gerek?

Hiç kim üçin az.Polikarbonat üçegi ajaýyp çydamlydyr.

DIY ýa-da hünärmen al?

Ikisem.Emma DIY etseňiz, şu maslahatlara eýeriň:

Polikarbonat üçek gurlanda birnäçe maslahat bermeli.

• Polikarbonat listlerini iň azyndan 5 dereje oturdyň (ýagny, bu ýagyş suwunyň çukura tarap akmagyna mümkinçilik döredýär we üçegiňizde çyglylygyň ýygnanmagynyň öňüni alýar)

• Günüň dowamynda howanyň üýtgemegi üçek örtükleriniň giňelmegine we gysylmagyna sebäp bolar, şonuň üçin bu ýylylyk hereketi üçin rugsat bermeli.Otherwiseogsam, bu temperaturanyň sazlanyşyna garşylyk, üçegiňiziň ýapylmagyna sebäp bolar.

• Polikarbonat üçegi gurlanda, listleri düzetmezden ozal nurbat deşiklerini burawlamak gowy tejribe hasaplanýar.Şeýle hem ýokarda beýan edilen ýylylyk sazlamalaryna ýer bermek üçin bu deşikleri birneme ulaltmak maslahat berilýär.

• Gaplar we ýalpyldawuklar hem gurlanda, temperaturanyň üýtgemegi bilen aşaky üçek listleri hem üýtgäp biler ýaly öňünden burawlanmalydyr.

• Çarçuwalary güne garşy UV bilen goralýan tarap bilen gurmaly.UV tarapyndan goralýandygyny görkezýän stiker gözläň.Şeýle hem, gurnama wagtynda listleri çyzmazlyga üns beriň, sebäbi bu UV gorag gatlagyna zeper ýetirer.

• Şeýle hem agdyklyk edýän ýeliň ugruna üns beriň we listleri dogry ugra goýuň.Iň soňky isleýän zadyňyz, ýeliň polikarbonat listleriňizi ýyrtmagydyr.

• Agaç bilen gatnaşyga girýän ähli ýüzlerde purlin lentasyny ulanyň.

• Maslahat berilýäninden has giň aralykdaky listleri ulanmaň.Şeýle etseňiz, listler sarkyp, suwuň ýygnanmagyna we howuzlanmagyna ýol açyp biler.

• Polikarbonat üçegini bejermek üçin silikondan peýdalanmagy maslahat bermeýäris, sebäbi polikarbonat örtükleri silikondan has giňelýär we şertnama baglaşýar.Itöne ony ulanmaly bolsaňyz, diňe bitarap bejeriş silikonyny ulanyň.

• Polikarbonat listleri öndürijiniň maslahat berýän infilleriniň we arka kanallarynyň sanawy bilen gelýär.Bitum bilen emdirilen köpük infilýasiýalaryny ulanmaň.Bular polikarbonat listlerine zeper ýetirer!

• Käbir listler çukuryň üstüni ýapsa, listiň gyrasyndan 10 mm gazana 5 mm deşik burawlaň.Bu bir damja nokady üpjün eder.

Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyň: amanda@stroplst.com.cn Telefon: + 8617736914156 / + 8615230198162

web sahypasy: www.kyplasticsheet.com.cn

 


Iş wagty: 18-2022-nji ýyl