Hebei Kunyan Building Materials Science & Technology Co., Ltd.

Reňkli göwher nagyşly polikarbonat gaty list


Gysga düşündiriş:

Göwher nagyşlyPolikarbonat gaty list

Nagyşlanan listiň üstündäki bölejikler gorag häsiýetini güýçlendirip biler we güýçli ýagtylygyň liste göni şöhlelenmesini görkezip biler, şöhlelenýän ýagtylygy dargadyp, ýagtylygy ýumşak edip, ýagtylygyň hapalanmagyny azaldyp biler.Owadan we açyk, aç-açan, gök, ak, ýaşyl, goňur we beýleki reňkler, her dürli dizaýn üçin amatly ýerüsti çyzmaga çydamly.

Adatdan daşary ýokary täsir güýji we ýeňil agramy sebäpli,Göwher nagyşly polikarbonat gaty listSowuk egilme prosesine we gyzgyn galyplara aňsatlyk bilen çydap bilýär, diýen ýaly döwülmeýär, olar UV çydamly, öz-özünden öçürilýär we ýeňil geçiriji, bu rulonlar we listler nagyşly nagyşlar bilen gelýär.

KUNYANulanmaksÖnümlerimiziň hilini ätiýaçlandyrmak üçin GE SABIC & BAYER ýaly dünýä belli markalardan getirilýän polikarbonat rezin.

Dürli reňklerde bar, webu sahypalarda 10 ýyl çäklendirilen kepillik bar, bize ýüz tutuň.


Önümiň jikme-jigi

Näme üçin bizi saýlamaly?

Polikarbonat spesifikasiýasy

Haryt bellikleri

Polikarbonat nagyşly polikarbonat gaty listleriň bir şahasy bolup, aýaz, göwher, prizma we beýleki bezeg we işleýiş dokumalarynda bolýar.Polikarbonat gaty örtükleriň ýokary aýratynlyklaryndan başga, ýörite dokumalary olary içerki bezeg we bölek, binagärlik syrçasy, mahabat, yşyklandyryş we ş.m. ulanylanda giňden ulanýar.

● Lightagtylygyň ýaýramagy: dürli reňkler üçin 12% -82%
Ock Şok garşylygy: täsir güýji organiki aýnadan 10-27 esse köp.
● Ses izolýasiýasy: polikarbonat materialy sesiň täsirini peseldip biler.
Fangyn däl: B1 derejesi
Atylylyk izolýasiýasy
Ult Ultramelewşe garşy we garrylyga çydamly
● Lighteňil agram we aňsat gurnama

Önümiň spesifikasiýasy:

Material

100% täze gyz polikarbonat rezin.

Ini

1220mm, 1560mm, 1820mm, 2100mm we ş.m. ýa-da özleşdirilen

Uzynlyk

2440mm, 5800mm, 6000mm we ş.m. ýa-da özleşdirilen

Galyňlyk

2.2mm-18mm

Reňk

Arassa, ýaşyl, opal, bürünç, gök, mämişi, gyzyl we ş.m.

图片1

Bu polikarbonat göwher örtükleriň köp sanly amaly bar.Dam örtüklerimiz UV durnuklaşdyrylan rezin bilen öndürilýär, bu dürli pudaklarda köp usulda ulanylmaga mümkinçilik berýär.Içine salnan polikarbonat listler köp peýdaly bolup biler we köp sanly programma tapyp biler.Bizde nagyşlanan polikarbonat listleriň giň topary bar.Şeýle hem önümçilik kuwwatymyzy artdyryp, köp mukdarda sargytlary kabul edip bileris.Örän ýeňil we ýokary täsir güýji bar, ony saklamaga we gurmaga amatly edýär.Bu listler ýapyk we açyk programmalar üçin giňden ulanylýar.Mehaniki stres nagyş wagtynda dürli derejelerde deformasiýa sebäp bolup biler.Bularyň hemmesi metalyň görnüşine we nagyş modeline baglydyr.Bu deformasiýalary mehaniki rulon tekizlemek arkaly düzedip bolýar.Veranda aýna, basgançaklar, basgançaklar we feýl panelleri we ş.m. ulanylyp bilner.

news-7

Haryt aýratynlyklary:

1. Lighteňil agram

2. impactokary täsir güýji

3. Gowy akustiki izolýasiýa

4. Iň ýokary ölçegli durnuklylyk

5. Ajaýyp ýagtylygyň ýaýramagynyň täsiri

6. Köpugurly, görnüşli we gaýtadan işlenip bilinýän

product (1)

Adaty programmalar:

1. Içerki bezeg we bölek
2. Yşyklandyryş komponenti
3. Binagärlik aýnasy
4. Asma yşyk

图片2\


 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Biz kim?
  Biz Hytaýyň Hebeý şäherinde ýerleşýäris, Günorta Amerika, Demirgazyk Amerika, Içerki Bazar, Orta Gündogar, Günorta Aziýa, Afrika, Merkezi Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Günbatar Europeewropa, Gündogar Aziýa, Okeaniýa, Günorta Europeewropa, Demirgazyk Europeewropa, Gündogar Europeewropa satýarys.Zawodymyzda jemi 200-den gowrak adam bar.

  S: Töleg möhleti näme?

  J: Adatça T / T (30% öňünden we B / L nusgasyna deňagramlylyk), L / C we Escrow kabul edýäris.Beýleki töleg şertleri ylalaşylyp bilner.

  S: gowşuryş wagty näçe?

  J: Adaty kagyz sargytlary üçin 10 günüň içinde eltip bileris.Uly göwrümli hyzmatlary we termoforming talap edýän sargytlar üçin gowşuryş wagty uzaldylýar.

  S: Hilini nädip kepillendirip bileris?
  Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga;
  Iberilmezden ozal hemişe soňky barlag;

  S: Bizden näme satyn alyp bilersiňiz?
  POLIKARBONAT HOLLOW SHEET, POLIKARBONAT SOLID SHEET, POLYCARBONATE CORRUGATED, POLYCARBONATE U LOKE SHEET, POLYCARBONATE EMBOSSED SHEET we ş.m.

  S: Näme üçin bizi saýlaýarys?  

  J: 1.100% import edilýän çig mal polikarbonat rezini ulanmak.

  2. Öňdebaryjy UV-PC bilelikde ekstruziýa çyzyklary (5 setir).

  3. ISO kepilnamasy.

  4. Isleg boýunça özleşdirilen reňkler we ölçegler.

  5. Kesmek we termoformirlemek üçin güýçli mümkinçilikler.

  S: Nädip paýlaýjymyz bolup biler?  

  J: Gurluşyk we bezeg materiallaryny import edijiler bilen hyzmatdaşlyk etmek isleýäris.Bütin dünýäde ygtybarlylygy we giň satuw ulgamy bolan agentler garşylanar.

  Has giňişleýin maglumat üçin jaň ediň8615230198162 (WhatsApp)

  e-poçta iberiňamanda@stroplast.com.cn

  ýa-da baryp görmekwww.kyplasticsheet.com

  PC Hollow Sheet (6)

  Degişli önümler