Hebei Kunyan Building Materials Science & Technology Co., Ltd.

4-12mm Twinwall Policarbonato Alveolar üçek örtügi


Gysga düşündiriş:

Polikarbonat listi has berk, gönüburçly içerki gurluş paýlanyşy, materialyň agramy götermek ukybyny ýokarlandyryp biler.Peýdaly model, peýdaly modeliň adaty plastinka garanyňda has uly aralyk we birmeňzeş yşyklandyryş effektiniň artykmaçlyklaryna eýedir, diňe bir tygşytlamak bilen çäklenmän, binanyň dizaýn talaplaryny hem kanagatlandyryp biler.Peýdaly model energiýa tygşytlamagyň artykmaçlyklaryna eýedir we gönüburçly şekiliň içki deşiginiň dizaýny ýokarky böleginiň we aşaky böleginiň howa gatlaklary bilen emele gelýär.


 • Galyňlygy:4-12mm
 • Önümiň jikme-jigi

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  Polikarbonat spesifikasiýasy

  Haryt bellikleri

  Polikarbonat çukur sahypasynyň jikme-jiklikleri

  layers Polycarbonate Roofing Sheet (7)

  Polikarbonat listiniň aýratynlyklary

  layers Polycarbonate Roofing Sheet (6)

  1. highokary aýdyňlyk
  2.UV-gorag
  3. ighteňil agram
  4.Güýçli güýç
  5. Kondensasiýany saklamak
  6. Termiki izolýasiýa
  7. Ses izolýasiýasy
  8. Alaw garşylygy
  9. Ansat gurnama
  10. Daşky gurşawa dostluk

  Polikarbonat çig mal

  layers Polycarbonate Roofing Sheet (5)

  Sabic, Bayer, Lexan, 100% gyzlyk materialy,
  50-100 mikron UV Baýer.

  layers Polycarbonate Roofing Sheet (3)

  Boş sahypanyň goşundylary

  1) baglarda we dynç alyş we dynç alyş ýerlerinde adaty bolmadyk bezegler, koridorlar we pawilýonlar;
  2) Söwda binalarynyň içki we daşarky bezegleri, häzirki zaman şäher binalarynyň perde diwarlary;
  3) Aç-açan gaplar, motosiklleriň, uçarlaryň, otlylaryň, gämileriň, ulaglaryň, motorly gaýyklaryň, deňiz gämileriniň öňdäki ýel galkanlary;
  4) Telefon stendleri, köçe atlary we bellik tagtalary;
  5) Gurallar we söweş pudaklary - şemal ekranlary, goşun galkanlary
  6) Diwarlar, üçekler, penjireler, ekranlar we beýleki ýokary hilli ýapyk bezeg materiallary;
  7) Çalt ýollarda we şäher üstündäki awtoulag ýollarynda ses izolýasiýa galkanlary;
  8) Oba hojalygynyň ýyladyşhanalary we ammarlary;

  layers Polycarbonate Roofing Sheet (1)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • S: Biz kim?
  Biz Hytaýyň Hebeý şäherinde ýerleşýäris, Günorta Amerika, Demirgazyk Amerika, Içerki Bazar, Orta Gündogar, Günorta Aziýa, Afrika, Merkezi Amerika, Günorta-Gündogar Aziýa, Günbatar Europeewropa, Gündogar Aziýa, Okeaniýa, Günorta Europeewropa, Demirgazyk Europeewropa, Gündogar Europeewropa satýarys.Zawodymyzda jemi 200-den gowrak adam bar.

  S: Töleg möhleti näme?

  J: Adatça T / T (30% öňünden we B / L nusgasyna deňagramlylyk), L / C we Escrow kabul edýäris.Beýleki töleg şertleri ylalaşylyp bilner.

  S: gowşuryş wagty näçe?

  J: Adaty kagyz sargytlary üçin 10 günüň içinde eltip bileris.Uly göwrümli hyzmatlary we termoforming talap edýän sargytlar üçin gowşuryş wagty uzaldylýar.

  S: Hilini nädip kepillendirip bileris?
  Köpçülikleýin önümçilikden öň elmydama önümçilikden öňki nusga;
  Iberilmezden ozal hemişe soňky barlag;

  S: Bizden näme satyn alyp bilersiňiz?
  POLIKARBONAT HOLLOW SHEET, POLIKARBONAT SOLID SHEET, POLYCARBONATE CORRUGATED, POLYCARBONATE U LOKE SHEET, POLYCARBONATE EMBOSSED SHEET we ş.m.

  S: Näme üçin bizi saýlaýarys?  

  J: 1.100% import edilýän çig mal polikarbonat rezini ulanmak.

  2. Öňdebaryjy UV-PC bilelikde ekstruziýa çyzyklary (5 setir).

  3. ISO kepilnamasy.

  4. Isleg boýunça özleşdirilen reňkler we ölçegler.

  5. Kesmek we termoformirlemek üçin güýçli mümkinçilikler.

  S: Nädip paýlaýjymyz bolup biler?  

  J: Gurluşyk we bezeg materiallaryny import edijiler bilen hyzmatdaşlyk etmek isleýäris.Bütin dünýäde ygtybarlylygy we giň satuw ulgamy bolan agentler garşylanar.

  Has giňişleýin maglumat üçin jaň ediň8615230198162 (WhatsApp)

  e-poçta iberiňamanda@stroplast.com.cn

  ýa-da baryp görmekwww.kyplasticsheet.com

  PC Hollow Sheet (6)

  Degişli önümler